Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  4 kwietnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: “7) Program - ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, o którym mowa w lp. 5 cz. II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140 poz. 1148, z późn. zm. dot. Programu, tj. określonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 52, poz. 271)”

2) w § 2 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: “2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1144, z późn. zm. 2)), zwanym dalej ,,rozporządzeniem MZ”; rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140 poz. 1148, z późn. zm.3)), zwanym dalej ,,rozporządzeniem MZ o programach zdrowotnych” oraz w ogólnych warunkach umów.”

3) w § 13 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: “2. Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania uzupełnienia protetycznego przysługującego mu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia raz na pięć lat oraz prawa do naprawy uzupełnienia protetycznego raz na dwa lata. Przedmiotowa weryfikacja nie dotyczy świadczeń udzielonych do dnia 31 grudnia 2010 r.”

4) załącznik nr 1 do zarządzenia,otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5) Załącznik nr 3j do zarządzenia,otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6) załącznik nr 6 do zarządzenia,otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj: 2011_016_DSOZ_zal

This entry was posted in STM, Zarządzenia Prezesa NFZ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.