Zarządzenie Nr 40/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 40/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

 Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, zpóźn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zmienionym zarządzeniem Nr 6/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. oraz zmienionym zarządzeniem Nr 30/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r., w załączniku nr 7 w części dotyczącej rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu RNM, w: Lista dodatkowa RNMc (dla grup RNM01, RNM02, RNM03, RNM04) po pozycji: I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona, dodaje się następujące pozycje dotyczące rozpoznań współistniejących:

S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki, S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki, S02.7 Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki, S02.8 Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki, S02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona.

 § 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  dnia 1 sierpnia 2011 roku.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

This entry was posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.