Zarządzenie Nr 6/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 6/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 6c otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 7 w części dotyczącej rehabilitacji kardiologicznej (RK) do rozpoznań zasadniczych z listy RK03 po rozpoznaniu I50.9 Niewydolność serca nieokreślona, dodaje się:

a) Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass), b) Z95.2 Obecność protez zastawek serca, c) Z95.5. Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.

 § 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2011 roku.

Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj: 6_2011_DSOZ_zal

This entry was posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.